รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 4 มกราคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 128
เรื่อง : รายชื่ิอผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ ๔-๗
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1515047840.PDF [ขนาดไฟล์:452.66 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๕๒๐๔/ ว ๖๖๓๙ [ขนาดไฟล์: 5.03 MB]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ขนาดไฟล์: 2.02 MB]