หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายชื่ิอผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ ๔-๗
วันที่ออกหนังสือ : 4 มกราคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 128
หนังสือนำส่ง : 1515047840.PDF [ขนาดไฟล์:452.66 KB] (ดาวน์โหลด : 245 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๕๒๐๔/ ว ๖๖๓๙
[ขนาดไฟล์ : 5.03 MB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
[ขนาดไฟล์ : 2.02 MB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]