หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 5 มกราคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 225
หนังสือนำส่ง : 1515377480.PDF [ขนาดไฟล์:445.14 KB] (ดาวน์โหลด : 178 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๒๔๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
[ขนาดไฟล์ : 1.61 MB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]