รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 5 มกราคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 225
เรื่อง : แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1515377480.PDF [ขนาดไฟล์:445.14 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๒๔๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ [ขนาดไฟล์: 1.61 MB]