รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 5 มกราคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 167
เรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1515397096.rar [ขนาดไฟล์:37.47 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย