รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 9 มกราคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 327
เรื่อง : ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1515557748.PDF [ขนาดไฟล์:368.77 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.ที่ 597ลว14ธค.60 [ขนาดไฟล์: 12.95 MB]