หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"
วันที่ออกหนังสือ : 9 มกราคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 327
หนังสือนำส่ง : 1515557748.PDF [ขนาดไฟล์:368.77 KB] (ดาวน์โหลด : 153 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.ที่ 597ลว14ธค.60
[ขนาดไฟล์ : 12.95 MB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]