รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 10 มกราคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 380
เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจกรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและการให้ระงับการจ่ายเงินเดือนและการเรียกเงินคืน
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1515571681.PDF [ขนาดไฟล์:631.28 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.2/ว 7080 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 [ขนาดไฟล์: 4.40 MB]