หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจกรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและการให้ระงับการจ่ายเงินเดือนและการเรียกเงินคืน
วันที่ออกหนังสือ : 10 มกราคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 380
หนังสือนำส่ง : 1515571681.PDF [ขนาดไฟล์:631.28 KB] (ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.2/ว 7080 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
[ขนาดไฟล์ : 4.40 MB] [ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง]