รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 5 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1312
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1517888946.PDF [ขนาดไฟล์:800.89 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ [ขนาดไฟล์: 12.00 MB]
แบบรับรองรายงานการประชุม [ขนาดไฟล์: 268.77 KB]