หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 5 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1312
หนังสือนำส่ง : 1517888946.PDF [ขนาดไฟล์:800.89 KB] (ดาวน์โหลด : 153 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
[ขนาดไฟล์ : 12.00 MB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]
แบบรับรองรายงานการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 268.77 KB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]