หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕
วันที่ออกหนังสือ : 2 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 1243
หนังสือนำส่ง : 1517545485.PDF [ขนาดไฟล์:3.96 MB] (ดาวน์โหลด : 163 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย