รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 6 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 1327
เรื่อง : รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1517882396.PDF [ขนาดไฟล์:485.84 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
บัญชีรายชื่อรุ่นที่ ๖ [ขนาดไฟล์: 1.91 MB]