หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖
วันที่ออกหนังสือ : 6 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 1327
หนังสือนำส่ง : 1517882396.PDF [ขนาดไฟล์:485.84 KB] (ดาวน์โหลด : 178 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
บัญชีรายชื่อรุ่นที่ ๖
[ขนาดไฟล์ : 1.91 MB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]