หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
วันที่ออกหนังสือ : 6 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1342
หนังสือนำส่ง : 1517900757.pdf [ขนาดไฟล์:1.00 MB] (ดาวน์โหลด : 212 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปงบหน้าโครงการตามแผนฯ ปี ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 95.28 KB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]
แบบรายงานความพร้อมโครงการฯ ปี ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 92.50 KB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]