รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 6 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1342
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1517900757.pdf [ขนาดไฟล์:1.00 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปงบหน้าโครงการตามแผนฯ ปี ๒๕๖๒ [ขนาดไฟล์: 95.28 KB]
แบบรายงานความพร้อมโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ [ขนาดไฟล์: 92.50 KB]