รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 10 ตุลาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 9226
เรื่อง : การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1519027569.pdf [ขนาดไฟล์:988.68 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย