หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (เพิ่มเติม)
วันที่ออกหนังสือ : 10 ตุลาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 9226
หนังสือนำส่ง : 1519027569.pdf [ขนาดไฟล์:988.68 KB] (ดาวน์โหลด : 174 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย