รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 13 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 1513
เรื่อง : การขอรับเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ ช่วยเหลือราชการ เนื่องจากในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) ข้อ ๑๐.๕ วรรคแรก
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1518575182.PDF [ขนาดไฟล์:1.56 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย