หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
วันที่ออกหนังสือ : 15 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 1630
หนังสือนำส่ง : 1518683612.PDF [ขนาดไฟล์:424.44 KB] (ดาวน์โหลด : 164 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ด่วน ที่ 1251/0404 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
[ขนาดไฟล์ : 3.30 MB] [ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง]