รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 7 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ 2553
เรื่อง : ขอความร่วมมือในการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1517996538.rar [ขนาดไฟล์:1.17 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 716 / 2561 / สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร [ขนาดไฟล์: 2.04 MB]