หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความร่วมมือในการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
วันที่ออกหนังสือ : 7 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ 2553
หนังสือนำส่ง : 1517996538.rar [ขนาดไฟล์:1.17 MB] (ดาวน์โหลด : 175 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 716 / 2561 / สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
[ขนาดไฟล์ : 2.04 MB] [ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง]