หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่
วันที่ออกหนังสือ : 23 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1911
หนังสือนำส่ง : 1519804370.pdf [ขนาดไฟล์:5.33 MB] (ดาวน์โหลด : 155 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย