หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ช้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 15 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1628
หนังสือนำส่ง : 1519269165.pdf [ขนาดไฟล์:3.03 MB] (ดาวน์โหลด : 148 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย