รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 22 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 1881
เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1519349881.PDF [ขนาดไฟล์:354.78 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ศธ ๐๕๒๖.๐๑/ว ๙๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ / ใบสมัคร [ขนาดไฟล์: 4.60 MB]