หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง
วันที่ออกหนังสือ : 22 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 1881
หนังสือนำส่ง : 1519349881.PDF [ขนาดไฟล์:354.78 KB] (ดาวน์โหลด : 141 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ศธ ๐๕๒๖.๐๑/ว ๙๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ / ใบสมัคร
[ขนาดไฟล์ : 4.60 MB] [ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง]