หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งการมอบอำนาจในการดำเนินการด้านพัสดุ
วันที่ออกหนังสือ : 2 ตุลาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8970
หนังสือนำส่ง : 1519640687.PDF [ขนาดไฟล์:533.93 KB] (ดาวน์โหลด : 150 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย