หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การประเมินข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง
วันที่ออกหนังสือ : 10 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 3544
หนังสือนำส่ง : 1523350132.pdf [ขนาดไฟล์:85.67 KB] (ดาวน์โหลด : 74 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือ นร. ๐๕๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 361.14 KB] [ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง]
บัญชีมอบหมายส่วนราชการประจำจังหวัดยะลา
[ขนาดไฟล์ : 116.07 KB] [ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง
[ขนาดไฟล์ : 69.39 KB] [ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง]