รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 10 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 3544
เรื่อง : การประเมินข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1523350132.pdf [ขนาดไฟล์:85.67 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือ นร. ๐๕๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 361.14 KB]
บัญชีมอบหมายส่วนราชการประจำจังหวัดยะลา [ขนาดไฟล์: 116.07 KB]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง [ขนาดไฟล์: 69.39 KB]