หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ออกหนังสือ : 11 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.1/ว 3580
หนังสือนำส่ง : 1523432002.PDF [ขนาดไฟล์:425.38 KB] (ดาวน์โหลด : 59 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน
[ขนาดไฟล์ : 13.78 MB] [ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง]