รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 11 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.1/ว 3580
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1523432002.PDF [ขนาดไฟล์:425.38 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน [ขนาดไฟล์: 13.78 MB]