รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 11 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ 3575
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1523438501.pdf [ขนาดไฟล์:1.01 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปรายงานความพร้อมโครงการฯปี ๒๕๖๒ [ขนาดไฟล์: 5.28 MB]