หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
วันที่ออกหนังสือ : 11 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ 3575
หนังสือนำส่ง : 1523438501.pdf [ขนาดไฟล์:1.01 MB] (ดาวน์โหลด : 75 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปรายงานความพร้อมโครงการฯปี ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 5.28 MB] [ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง]