หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
วันที่ออกหนังสือ : 17 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3600
หนังสือนำส่ง : 1523780326.PDF [ขนาดไฟล์:404.31 KB] (ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๑๗๗๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 4.97 MB] [ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง]