หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 11 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3593
หนังสือนำส่ง : 1523937900.pdf [ขนาดไฟล์:2.07 MB] (ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย