หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันที่ออกหนังสือ : 30 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3211
หนังสือนำส่ง : 1522927342.pdf [ขนาดไฟล์:7.73 MB] (ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย