หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 9 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3471
หนังสือนำส่ง : 1523262780.pdf [ขนาดไฟล์:2.73 MB] (ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย