รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 9 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3472
เรื่อง : ขอส่งข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง"
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1523268853.PDF [ขนาดไฟล์:411.87 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๖๕๔ [ขนาดไฟล์: 1.33 MB]
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม ๒๕๖๐ เรื่อง"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง" [ขนาดไฟล์: 36.05 MB]