หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอส่งข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง"
วันที่ออกหนังสือ : 9 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3472
หนังสือนำส่ง : 1523268853.PDF [ขนาดไฟล์:411.87 KB] (ดาวน์โหลด : 75 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๖๕๔
[ขนาดไฟล์ : 1.33 MB] [ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง]
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม ๒๕๖๐ เรื่อง"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง"
[ขนาดไฟล์ : 36.05 MB] [ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง]