หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การตรวจสอบการควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ของจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 17 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3627
หนังสือนำส่ง : 1523941969.PDF [ขนาดไฟล์:372.38 KB] (ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย ของจังหวัดยะลาฯตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน
[ขนาดไฟล์ : 291.06 KB] [ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง]