รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 17 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3627
เรื่อง : การตรวจสอบการควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ของจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1523941969.PDF [ขนาดไฟล์:372.38 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย ของจังหวัดยะลาฯตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน [ขนาดไฟล์: 291.06 KB]