รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 17 เมษายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3628
เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1523952274.pdf [ขนาดไฟล์:9.88 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย