หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ออกหนังสือ : 9 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 4454
หนังสือนำส่ง : 1525856854.PDF [ขนาดไฟล์:6.79 MB] (ดาวน์โหลด : 349 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย