หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนภาคใต้
วันที่ออกหนังสือ : 10 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5012
หนังสือนำส่ง : 1525928626.PDF [ขนาดไฟล์:547.19 KB] (ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ นร ๕๒๐๗/ว ๒๐๘๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 6.96 MB] [ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง]