รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 10 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5012
เรื่อง : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนภาคใต้
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1525928626.PDF [ขนาดไฟล์:547.19 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ นร ๕๒๐๗/ว ๒๐๘๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 6.96 MB]