หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ออกหนังสือ : 11 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 5067
หนังสือนำส่ง : 1526015421.PDF [ขนาดไฟล์:586.50 KB] (ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0202.5/ว1832 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561
[ขนาดไฟล์ : 771.25 KB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
[ขนาดไฟล์ : 10.59 MB] [ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง]
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหว
[ขนาดไฟล์ : 4.05 MB] [ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง]