รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 7 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 4327
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1525764742.PDF [ขนาดไฟล์:628.12 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ [ขนาดไฟล์: 10.27 MB]
แบบรับรองรายงานการประชุม [ขนาดไฟล์: 248.03 KB]