หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 7 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 4327
หนังสือนำส่ง : 1525764742.PDF [ขนาดไฟล์:628.12 KB] (ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ [ขนาดไฟล์:10.27 MB]
แบบรับรองรายงานการประชุม [ขนาดไฟล์:248.03 KB]