หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 7 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 4327
หนังสือนำส่ง : 1525764742.PDF [ขนาดไฟล์:628.12 KB] (ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
[ขนาดไฟล์ : 10.27 MB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]
แบบรับรองรายงานการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 248.03 KB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]