รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 3 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 4263
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดยะลา
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1525765602.PDF [ขนาดไฟล์:303.89 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2092/2561 ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 885.05 KB]