หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 3 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 4263
หนังสือนำส่ง : 1525765602.PDF [ขนาดไฟล์:303.89 KB] (ดาวน์โหลด : 48 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2092/2561 ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 885.05 KB] [ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง]