หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 15 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5142
หนังสือนำส่ง : 1526439886.pdf [ขนาดไฟล์:3.22 MB] (ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย