หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ออกหนังสือ : 17 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5231
หนังสือนำส่ง : 1526523960.PDF [ขนาดไฟล์:420.17 KB] (ดาวน์โหลด : 71 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๑.๑/๑๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์:2.46 MB]
แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ [ขนาดไฟล์:164.28 KB]