รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 17 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5231
เรื่อง : การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1526523960.PDF [ขนาดไฟล์:420.17 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๑.๑/๑๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 2.46 MB]
แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ [ขนาดไฟล์: 164.28 KB]