หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ออกหนังสือ : 17 พฤษภาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5231
หนังสือนำส่ง : 1526523960.PDF [ขนาดไฟล์:420.17 KB] (ดาวน์โหลด : 71 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๑.๑/๑๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 2.46 MB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]
แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ขนาดไฟล์ : 164.28 KB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]