รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 12 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6080
เรื่อง : การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัมนาระดับจังหวัด
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1528871510.pdf [ขนาดไฟล์:8.83 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ขนาดไฟล์: 452.01 KB]
บัญชีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมฯ [ขนาดไฟล์: 2.37 MB]
แบบตอบรับ [ขนาดไฟล์: 430.40 KB]