หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัมนาระดับจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 12 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6080
หนังสือนำส่ง : 1528871510.pdf [ขนาดไฟล์:8.83 MB] (ดาวน์โหลด : 141 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ขนาดไฟล์:452.01 KB]
บัญชีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมฯ [ขนาดไฟล์:2.37 MB]
แบบตอบรับ [ขนาดไฟล์:430.40 KB]