หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัมนาระดับจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 12 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6080
หนังสือนำส่ง : 1528871510.pdf [ขนาดไฟล์:8.83 MB] (ดาวน์โหลด : 169 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
[ขนาดไฟล์ : 452.01 KB] [ดาวน์โหลด : 44 ครั้ง]
บัญชีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมฯ
[ขนาดไฟล์ : 2.37 MB] [ดาวน์โหลด : 46 ครั้ง]
แบบตอบรับ
[ขนาดไฟล์ : 430.40 KB] [ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง]