หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 11 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6026
หนังสือนำส่ง : 1528780453.PDF [ขนาดไฟล์:396.37 KB] (ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๘๓๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 5.36 MB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]