รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 11 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6026
เรื่อง : การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1528780453.PDF [ขนาดไฟล์:396.37 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๘๓๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 5.36 MB]