หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑)
วันที่ออกหนังสือ : 11 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6028
หนังสือนำส่ง : 1528780912.PDF [ขนาดไฟล์:300.99 KB] (ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล [ขนาดไฟล์:8.15 MB]