รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 11 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6028
เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1528780912.PDF [ขนาดไฟล์:300.99 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล [ขนาดไฟล์: 8.15 MB]