รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 11 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6027
เรื่อง : การตรวจติดตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1528781439.PDF [ขนาดไฟล์:421.13 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๐.๐๘/๓๗๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 1.86 MB]