หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การตรวจติดตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑)
วันที่ออกหนังสือ : 11 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6027
หนังสือนำส่ง : 1528781439.PDF [ขนาดไฟล์:421.13 KB] (ดาวน์โหลด : 59 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๐.๐๘/๓๗๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 1.86 MB] [ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง]