รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 12 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1528871688.pdf [ขนาดไฟล์:1.55 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย