หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6075
หนังสือนำส่ง : 1528943241.PDF [ขนาดไฟล์:452.73 KB] (ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือบริษัทพีอีเอ เอ็นคอมฯ เลขที่ ENCOM ๑๓๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 2.62 MB] [ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง]