รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6075
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1528943241.PDF [ขนาดไฟล์:452.73 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือบริษัทพีอีเอ เอ็นคอมฯ เลขที่ ENCOM ๑๓๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 2.62 MB]