หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 8 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5991 5992
หนังสือนำส่ง : 1528689763.rar [ขนาดไฟล์:4.43 MB] (ดาวน์โหลด : 197 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย