หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด PADME
วันที่ออกหนังสือ : 12 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6050
หนังสือนำส่ง : 1528779854.PDF [ขนาดไฟล์:470.95 KB] (ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลโครงการในระบบ PADME
[ขนาดไฟล์ : 1.01 MB] [ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องบันทึกปรับปรุงข้อมูลโครงการในระบบ PADME ให้เป็นปัจจุบัน
[ขนาดไฟล์ : 2.41 MB] [ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลโครงการและที่ต้องบันทึกปรับปรุงข้อมูลโครงการในระบบ PADME ให้เป็นปัจจุบัน (งบภาค)
[ขนาดไฟล์ : 233.12 KB] [ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง]