รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 12 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6050
เรื่อง : การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด PADME
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1528779854.PDF [ขนาดไฟล์:470.95 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลโครงการในระบบ PADME [ขนาดไฟล์: 1.01 MB]
โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องบันทึกปรับปรุงข้อมูลโครงการในระบบ PADME ให้เป็นปัจจุบัน [ขนาดไฟล์: 2.41 MB]
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลโครงการและที่ต้องบันทึกปรับปรุงข้อมูลโครงการในระบบ PADME ให้เป็นปัจจุบัน (งบภาค) [ขนาดไฟล์: 233.12 KB]