หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด PADME
วันที่ออกหนังสือ : 12 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6050
หนังสือนำส่ง : 1528779854.PDF [ขนาดไฟล์:470.95 KB] (ดาวน์โหลด : 76 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลโครงการในระบบ PADME [ขนาดไฟล์:1.01 MB]
โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องบันทึกปรับปรุงข้อมูลโครงการในระบบ PADME ให้เป็นปัจจุบัน [ขนาดไฟล์:2.41 MB]
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลโครงการและที่ต้องบันทึกปรับปรุงข้อมูลโครงการในระบบ PADME ให้เป็นปัจจุบัน (งบภาค) [ขนาดไฟล์:233.12 KB]