หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : บัญชีนวัตกรรมไทย
วันที่ออกหนังสือ : 5 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6831
หนังสือนำส่ง : 1530870259.PDF [ขนาดไฟล์:1.01 MB] (ดาวน์โหลด : 90 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๙๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์:18.19 MB]
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์:10.95 MB]