หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : บัญชีนวัตกรรมไทย
วันที่ออกหนังสือ : 5 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6831
หนังสือนำส่ง : 1530870259.PDF [ขนาดไฟล์:1.01 MB] (ดาวน์โหลด : 103 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๙๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 18.19 MB] [ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง]
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 10.95 MB] [ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง]