หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
วันที่ออกหนังสือ : 6 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว7000
หนังสือนำส่ง : 1530852705.PDF [ขนาดไฟล์:347.81 KB] (ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
[ขนาดไฟล์ : 183.06 KB] [ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง]