รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 6 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว7000
เรื่อง : ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1530852705.PDF [ขนาดไฟล์:347.81 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [ขนาดไฟล์: 183.06 KB]