รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 6 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7018
เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา ( ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1531106397.pdf [ขนาดไฟล์:2.12 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย