รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 29 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6673
เรื่อง : การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1530501701.PDF [ขนาดไฟล์:574.06 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๗๕๔๑ [ขนาดไฟล์: 5.08 MB]