หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
วันที่ออกหนังสือ : 28 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6621
หนังสือนำส่ง : 1530726084.PDF [ขนาดไฟล์:327.54 KB] (ดาวน์โหลด : 91 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาคำสั่งจังหวัดยะลาที่ ๒๙๕๔ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 1.61 MB] [ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง]