หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
วันที่ออกหนังสือ : 28 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6621
หนังสือนำส่ง : 1530726084.PDF [ขนาดไฟล์:327.54 KB] (ดาวน์โหลด : 84 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาคำสั่งจังหวัดยะลาที่ ๒๙๕๔ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์:1.61 MB]