หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
วันที่ออกหนังสือ : 5 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6850
หนังสือนำส่ง : 1530773985.PDF [ขนาดไฟล์:900.08 KB] (ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๓๓๔๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และประกาศกองบัญชาการทหารมหาดเล็กวัลลภรักษาพระองค์ฯ
[ขนาดไฟล์ : 4.44 MB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]