รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 31 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7783
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1533109785.PDF [ขนาดไฟล์:135.76 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วน กนย. 744/2561 [ขนาดไฟล์: 352.35 KB]
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 [ขนาดไฟล์: 840.53 KB]