หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี
วันที่ออกหนังสือ : 31 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7783
หนังสือนำส่ง : 1533109785.PDF [ขนาดไฟล์:135.76 KB] (ดาวน์โหลด : 94 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วน กนย. 744/2561
[ขนาดไฟล์ : 352.35 KB] [ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง]
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561
[ขนาดไฟล์ : 840.53 KB] [ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง]