รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 31 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7830
เรื่อง : การพิจารณาเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่มีระยะเวลาตามที่กฏหมายกำหนด
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1533109491.pdf [ขนาดไฟล์:312.19 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๓๘๐๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 412.07 KB]