หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การพิจารณาเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่มีระยะเวลาตามที่กฏหมายกำหนด
วันที่ออกหนังสือ : 31 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7830
หนังสือนำส่ง : 1533109491.pdf [ขนาดไฟล์:312.19 KB] (ดาวน์โหลด : 48 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๓๘๐๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 412.07 KB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]